Dây tưới nhỏ giọt khoảng cách 10cm, 20cm, 30cm

Giá chỉ:570,000VND

Dây tưới nhỏ giọt khoảng cách 10 cm, 20 cm, 30cm